banner

"שֹׁפְטִים וְשֹׁטְרִים תִּתֶּן לְךָ בְּכָל שְׁעָרֶיךָ..."

פורסם 25.08.2017


בשבת קוראים בבתי הכנסת (אפשר גם בבית) את פרשת "שופטים" מספר "דְּבָרִים" העוסקת בין השאר בדמותו של השופט העברי ובמאבק  הקדום בין השלטון לחוק. על החובה לכבד את הדין אמרו חז"ל: "אל תהא מלגלג בדין שהוא אחד משלושת רגלי העולם, למה? ששנו חכמים: העולם עומד על שלושה דברים: על הדין ועל האמת ועל השלום. תן דעתך שלא תטה את הדין, שאם הטית את הדין אתה מזעזע את העולם שהוא אחד מרגליו".

"צֶדֶק צֶדֶק תִּרְדֹּף..."

התורה קבעה חוקים שעל פיהם חייב האדם לנהוג אולם לא תמיד בכוחו של החוק לפתור את בעיות החיים. במקרים לא מעטים מחטיא החוק את מטרתו ובמקום שיכניס סדר ביחסים שבין אדם לחברו הוא מביא לריב ומדון. לעתים השופט חסר אונים ואינו יכול להכריע לטובת אחד הצדדים, לכן עליו לפנות לדרך הפשרה שהיא לפנים משורת הדין. אמנם קו הדין ישר וברור וקובע את זכותו של כל אדם ושומר בקפדנות שלא יפגע, דרך הפשרה שונה בתכלית כי בה נתבע האדם לוותר על זכויותיו למען זולתו. האם אין בדרך הפשרה משום עיוות הדין וכיצד על השופט לנהוג?

רבי אליעזר סובר שלמרות שדרך הפשרה ולפנים משורת הדין עולה במוסריותה על דרך הדין אך משימה זו אינה מונחת לפתחו של השופט. לעומתו, רבי יהושע סובר שגם השופט מחוייב מבחינה מוסרית לכוון את הצדדים לוותר ולהתפשר ולא למצות מלוא את עומק הדין. השאיפה היא להגיע לפתרון הסכסוכים בהבנה ובדרכי שלום גם אם עלינו לוותר לטובת הזולת.

"שֹׁפְטִים וְשֹׁטְרִים תִּתֶּן לְךָ בְּכָל שְׁעָרֶיךָ..."

פסוק זה מסביר את חשיבות שמירת החוק על ידי שופטים ושמירת הסדר על ידי שוטרים בכל עיר ברחבי המדינה. אם תקראו את הפסוק תגלו שהוא פונה אלינו בלשון יחיד, מדוע? נדמה שהדברים מתקשרים לחודש אלול בו אנו נדרשים לחשבון נפש אישי. חז"ל מסבירים את המילים "בְּכָל שְׁעָרֶיךָ": עלינו להציב שופטים ושומרים בכל פתחי גופנו, כלומר לשמור הפה מפני לשון הרע, לשמור על האזניים מפני רכילות ולשמור על העיניים מפיתויים וקלות דעת המסתיימים בדרך כלל ברע.  

רבי זושא והתשובה

מסופר על רבי זושא שישב עם חבריו ששאלו אותו "מהי תשובה", השיב להם כי הוא יודע רק מהם ראשי התיבות של "תשובה":

ת – תמים תהיה עם ה' אלוהיך .

ש – שיויתי ה' לנגדי תמיד .

ו - ואהבת לרעך כמוך.

ב - בכל דרכך דעהו (דע אותו).

ה - הצנע לכת עם אלוהיך.

 

שבת שלום!

נתן גרינולד, מחבר סדרת הספרים "המדריך היהודי"