banner

יום ירושלים

פורסם 13.05.2018


כמה שמות יש לירושלים?

לעיר ירושלים יש כ- 70 שמות!

ציון, שלם, עיר השלום, יבוס, עיר דוד, עיר הקודש, עיר האמת, אשת נעורים, גלעד, הר טוב, משוש כל הארץ, יפה נוף, אפרתה, חפצי בה, , מכלל יופי, עליזה, גילה, עיר לא נעזבה, גן עדן, עיר של זהב, נווה שאנן, טבור העולם, בת ירושלים, קריית מלך רב, עיר של מלך, הר שמיים... ועוד

יום ירושלים שמח!