banner

קרקור הצפרדע - לא מה שחשבתם!

פורסם 06.01.2019


בשבת האחרונה קראו בבתי הכנסת את פרשת "וארא" מספר "שמות" ובה מופיעות שבע מתוך עשר מכות מצרים. לביצוע המכה השנייה נבחרו הצפרדעים ונקדיש להן כמה מילים...

ספר "תהילים" הוא יצירת המופת של דוד המלך והנקרא ביותר מבין כל ספרי התנ"ך. לפניכם מאמר מדהים מבית מדרשם של חז"ל בלשון חופשית: 
"בשעה שסיים דוד המלך לכתוב את ספר "תהילים" זחה דעתו עליו וכך אמר לפני הקדוש-ברוך-הוא: יש בריה שבראת בעולמך שאומרת שירות ותשבחות יותר ממני? באותה שעה הזדמנה לו צפרדע אחת, ואמרה לו: דוד המלך אל נא תזוח דעתך עליך, אני אומרת שירות ותשבחות יותר ממך. ולא עוד אלא שאני עוסקת במצווה גדולה, וזו היא: יש בשפת הים מין אחד שאין פרנסתו כי אם מן המים, ובשעה שהוא רעב נוטל ואוכל אותי.

הצפרדע מהללת ומשבחת בשירתה את הקדוש-ברוך-הוא אפילו יותר משירת דוד המלך גם אם קולה אינו ערב לאוזןמפני שהיא מקריבה את גופה כדי לשמש מזון לבעל חיים אחר. מסקנה, הקרקור הצורמני של צפרדע קטנה אחת חשוב יותר מיצירת המופת של דוד המלך!